Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.

Markkinatien Fysio Oy 

Markkinatien Fysio Oy on fysioterapiaa ja hyvinvointipalveluita tarjoava yritys Kalajoen keskustassa. Palveluihimme kuuluvat Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus, fysioterapia, hieronta, urheiluhieronta, shockwave-paineeltohoito, lymfaterapia sekä vyöhyketerapia. Tarjoamme ikääntyneiden kuntoutuspalveluina kuntokartoitusta ja fysioterapiaa kotikäynteinä. 

Päivittyneet nettisivumme löydä alla olevasta linkistä: 

https://www.taukokangas.fi/toimipisteet/markkinatien-fysio-oy/

Tiedote:

Tau­ko­kan­gas Oy os­ti maa­nan­tai­na 2. jou­lu­kuu­ta Mark­ki­na­tien Fy­sio Oy:n koko osa­ke­kan­nan. Kau­pan seu­rauk­se­na Tau­ko­kan­kaal­la on kak­si kun­tou­tus- ja te­ra­pi­a­pal­ve­lui­ta tar­jo­a­vaa toi­mi­pis­tet­tä Ka­la­jo­el­la.

Mark­ki­na­tien Fy­si­on toi­min­ta­his­to­ria ulot­tuu vuo­teen 1993. Mark­ki­na­tien Fy­sio Oy:n pit­kä­ai­kai­nen omis­ta­ja Hil­le­vi Huh­ta ker­too, et­tä yri­tyk­sen myy­mi­nen tuli ajan­koh­tai­sek­si kun hän ryh­tyi suun­nit­te­le­maan eläk­keel­le jää­mis­tä.

– Olen erit­täin iloi­nen, et­tä Mark­ki­na­tien Fy­sio Oy sai juu­ri Tau­ko­kan­kaas­ta uu­den omis­ta­jan. Mark­ki­na­tien Fy­sio, jos­sa olen toi­mi­nut yli 25 vuot­ta yrit­tä­jä­nä, saa tä­män yri­tys­kau­pan myö­tä tur­val­li­sen ja va­kaan omis­ta­jan. Ha­lu­sin en­nen kaik­kea tur­va­ta toi­min­nan jat­ku­vuu­den ja työ­paik­ko­jen säi­ly­mi­sen. Iloit­sen myös sii­tä, et­tä uu­del­le omis­ta­jal­la, Tau­ko­kan­kaal­la, on vah­va ar­vo­poh­ja ja hyvä mai­ne laa­duk­kaa­na pal­ve­lu­y­ri­tyk­se­nä, Huh­ta sa­noo.

Tau­ko­kan­gas Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Mika Ryt­kö­sen mu­kaan Mark­ki­na­tien Fy­sio Oy:n os­ta­mi­nen on osa yh­ti­ön laa­jen­tu­mis­st­ra­te­gi­aa. Tau­ko­kan­kaal­la on toi­mi­pis­teet Ou­lai­sis­sa, Yli­vies­kas­sa ja Ka­la­jo­en hiek­ka­sär­kil­lä.

– Mark­ki­na­tien Fy­sio vah­vis­taa mei­dän ase­maa Ka­la­jo­el­la. Olem­me erit­täin iloi­sia, et­tä Mark­ki­na­tien Fy­si­on am­mat­ti­tai­toi­set työn­te­ki­jät tu­le­vat osak­si työ­yh­tei­sö­äm­me. Mark­ki­na­tien Fy­si­on pal­ve­lu­tar­jon­ta ja osaa­mi­nen vah­vis­ta­vat Tau­ko­kan­kaan ase­maa Poh­jois-Poh­jan­maal­la. Meil­lä on tar­koi­tus laa­jen­taa pal­ve­lu­tar­jon­taam­me muun mu­as­sa ko­tiin vie­tä­vien pal­ve­lu­jen pal­ve­lu­tar­jon­taa. Tämä tar­koit­taa esi­mer­kik­si ko­ti­kun­tou­tus­ta ja ko­ti­sii­vous­pal­ve­lui­ta, Ryt­kö­nen ker­too.

Mark­ki­na­tien Fy­sio jat­kaa en­ti­siin ta­paan van­ho­jen ja uu­sien asi­ak­kai­den pal­ve­le­mis­ta. Myös Hil­le­vi Huh­ta jat­kaa fy­si­o­te­ra­peut­ti­na yh­ti­ön pal­ve­luk­ses­sa.

Tau­ko­kan­gas Oy on ko­ti­mai­nen hoi­va-, kun­tou­tus- ja ter­veys­pal­ve­lu­y­ri­tys, joka toi­mii yh­teis­kun­ta­vas­tuul­li­ses­ti. Yh­ti­ön lii­ke­vaih­to on yli 7 mil­joo­naa eu­roa. Hoi­to- ja kun­tou­tus­vuo­ro­kau­sia ker­tyy vuo­sit­tain yli 30 000 ja avo­pal­ve­lu­ta­pah­tu­mia noin 14 000. Tau­ko­kan­gas työl­lis­tää noin 115 va­ki­tui­ses­sa työ­suh­tees­sa ole­vaa ter­vey­sa­lan am­mat­ti­lais­ta Ou­lai­sis­sa, Yli­vies­kas­sa ja Ka­la­jo­el­la.Markkinatien Fysio Oy, Markkinatie 12, 85100 Kalajoki, Puh. 040 576 0840

  näytä normaaliversio » Ylös